Datu aizsardzības politika

Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Divert” (turpmāk – Divert), vienotās reģistrācijas Nr. 44101030414, juridiskā adrese: Piebalgas 95, Cēsis, LV-4101, Latvija.

Divert kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos husqvarna@apollo.lv Gadījumos, kad Divert apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinformāciju vai vēršoties personīgi Divert birojā: Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, LV-4101, Latvija.

Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādājot personas datus Divert ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

Šī datu aizsardzības politika izskaidro, kā Divert apstrādā fiziskas personas datus un kā nodrošina datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Divert datu aizsardzības politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Divert. 

Divert apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Divert jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, kontaktēšanās ar korporatīvo klientu, un tml.

Divert personas datu apstrādes nolūki:

 • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros (t.sk. konta izveide  https://mezsundarzs.lv/ mājas lapā pirkuma iegādei, kas nodrošina rēķina nosūtīšanu, saziņu, preču piegādi, u.c. ar preces iegādi nepieciešamo datu apstrādi);
 • Pieteikumu apstrāde patēriņa kredīta saņemšanai;
 • Darījumu datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”;
 • Informācijas apstrādei, kas tiek iesniegta no datu subjekta, lai parakstītos https://mezsundarzs.lv/ e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Divert var būt pārzinis dažādās datu apstrādes darbībās. Lai nodrošinātu datu subjektu tiesības uz privātumu, Divert ievēro konfidencialitātes principus un stingri ierobežo personas datu izpaušanu. Vienīgi Divert pilnvarotās personas ir tiesīgas mainīt un apstrādāt personas datus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Divert var apstrādāt informāciju par personas pieteikumu patēriņa kredīta saņemšanai (turpmāk – līzinga dati). Līzinga dati var iekļaut datus par jūsu nodarbinātību, ģimenes stāvokli, informāciju par maksātspēju un citus datus. Līzinga dati tiek apstrādāti tikai, lai sazinātos ar patēriņa kredītu uzņēmumiem par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai samaksātu par nopirktajām precēm gadījumā, ja izvēlēsities atliktā maksājuma iespēju. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (tas ir, valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Līgumsaistību izpildei;
 • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Personas datu glabāšanas ilgums

Divert glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
 • līdz piekrišanas atcelšanai, bet ne ilgāk kā 1 gadu no piekrišanas saņemšanas brīža;
 • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, u.c.);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Sīkdatnes

Divert savā mājas lapā izmanto Sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas tīmekļa vietnes lietotāja ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja ierīci. Atkārtoti apmeklējot Divert tīmekļa vietnes un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas tīmekļa vietnes sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. 

Divert izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai
 • statistikas datu iegūšanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, vietnē pavadīto laiku 
 • tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai

Serveri, kuros izvietotas Divert tīmekļa vietnes, reģistrē tīmekļa vietnes apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Divert leģitīmā interese.

Trešo personu sīkdatnes

Divert mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā, piemēram, google analytics. 

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības (ES) – Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekta tiesības

Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Divert un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Divert interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības: 

 • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz husqvarna@apollo.lv vai personīgi birojā: Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, LV-4101, Latvija.
 • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
 • Ja informācija, ko glabā Divert ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
 • tiesības iebilst pret Divert veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
 • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja Divert tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir Divert rīcībā.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar Divert – rakstot uz husqvarna@apollo.lv vai personīgi birojā, Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, LV-4101, Latvija, un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem.

Izmaiņas politikā

Divert var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā daru aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.

Politika un tās spēkā esamība

Divert strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz husqvarna@apollo.lv vai personīgi birojā: Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, LV-4101, Latvija.

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).

Drošība

Divert aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Divert saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

Divert ir nodrošinājis atbilstošas apmācības visiem darbiniekiem, kas apstrādā personas datus.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Divert paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Divert tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.